opc_loader

Wensenlijst

Print deze pagina
             VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. zijn vrijblijvend en Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per iDeal, vooruitbetaling of bij ontvangst (bij afhalen). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V..
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V..

Artikel 4. Levering

4.1 De door Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Beleggingsmunten of koersgebonden munten kunnen niet geretourneerd worden, het is hierbij niet van belang of er daadwerkelijk een koerswijziging plaats heeft gevonden.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. producten aan de afnemer levert, is Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. in behandeling te worden genomen.

8.2 Op deze site werken wij met modelafbeeldingen van onze artikelen zoals postzegels, munten, coincards en bankbiljetten. WIj bieden bepaalde artikelen in meerdere kwaliteiten aan. Het werkelijk geleverde artikel kan, afhankelijk van de door u gekozen kwaliteit, afwijken van de getoonde afbeelding.

Bij meer zeldzame en kostbare artikelen zullen wij wel het daadwerkelijke artikel afbeelden. Wij maken dit kenbaar door de toevoeging 'actuele afbeelding'.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V., dan wel tussen Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V., is Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4
Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.